Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden i overensstemmelse med klubbens vedtægter:

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter, at nyvalg har fundet sted, med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Formanden eller i dennes fra­vær næstformanden eller sekre­tæren fastsætter tid og sted for møderne og leder disse.

 

To medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes til møde om et bestemt angivet spørgsmål.

 

Direktøren indkalder skriftligt til møde med mindst 5 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et hvilket som helst spørgs­mål angående klubben på dagsordenen, men bestyrelsen kan uden realitetsbehandling stemme om, hvorvidt spørgs­målet skal behandles.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

 

Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stem­melighed er forman­dens stemme afgørende.

 

Den honorære sekretær udarbejder referat af møderne til bestyrelsens for­handlingsprotokol. Dette re­ferat godkendes af deltagerne på næste møde.

 

Referatet sendes til bestyrel­sesmedlemmerne og sekretariatet senest 7 dage efter mødet. Samtidig offentliggøres Nyt fra bestyrelsen på hjemmesiden, i golfbox og på opslagstavlen.

 

Direktøren deltager uden stemmeret i møderne.

 

Som et fast punkt på hvert møde aflægger hvert bestyrelsesmed­lem rapport fra sit udvalg, hvis der er sket væsentligt nyt siden sidste referat og orienterer om ændringer på udvalgets hjemmeside.

 

I rutinesager eller i situationer, hvor afgørelsen er uopsættelig, og hvor bestyrelsen ikke kan samles, inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse mod, at sidstnævnte sager kommer på dagsordenen til næste bestyrel­sesmøde til orientering.