Vedtægtergl for Aarhus Golf Club

Vedtægter for

Aarhus Golf Club

 

 • 1           Klubbens navn er Aarhus Golf Club, og dens hjemsted er i Århus Kommune.

 

 • 2           Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en eller flere golfbaner og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, så klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

 

 • 3           Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union (DGU) og af Idrætssamvirket Århus .

Kun personer kan være medlemmer.

Såvel aktive som passive medlemmer kan optages. Passive medlemmer har ikke adgang til spil på banen, men har adgang til klubbens øvrige faciliteter og klubbens arrangementer.

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en prioriteret venteliste.

Udmeldelse skal ske senest 1 måned før næste kontingentperiode.

De af medlemmerne betalte indskud kan i intet tilfælde forlanges tilbagebetalt ved ophør af medlemskab.

 

 • 4           Generalforsamlingen træffer efter ind­stilling fra klubbens bestyrelse bestem­melse om indskud og kontin­gent, fordelt efter nærmere fastsatte medlems­kate­gorier. Kontingent betales efter de af bestyrelsen fastsatte regler.

Kontingentændringer får effekt fra førstkom-mende betalingsdag (01.07 / 01.01 efter medlemskategori).

Kontingentrestancer ud over 1 måned medfører eksklusion, med mindre bestyrelsen finder grundlag for at dispensere herfra.

 

 • 5           For gæster, der er aktive medlemmer af andre golf­klubber med egen golfbane samt for Green Pas-spillere under DGU, fastsætter bestyrelsen et be­talingsreglement (greenfee) for spil på banen.

 

 • 6           Generalforsamlingen, der afholdes i Århus, er den højeste myndighed i alle klub­bens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 31. marts.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter generalforsamlingens eller bestyrel­sens be­slutning.

Endvidere skal ekstraordinær general­forsamling afholdes, når mindst 10% af de stem­meberettigede medlemmer skrift­ligt be­gærer det med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraor­dinære generalfor­samling afholdes inden 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget den skriftlige be­gæring.

Ekstraordinær generalforsamling ind­var­sles af bestyrelsen på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Ordinær generalforsamling indvarsles af be­styrelsen inden 1. januar.

Endelig dagsorden ophæn­ges med 14 dages varsel i klub­huset og bringes på klubbens hjemmeside.

Den endelige indkaldelse skal indeholde den fuldstændige dagsorden og indholdet af eventu­elle forslag, der kommer til be­hand­ling, eller med­delelse om, hvor sådanne forslag er frem­lagt til gennem­syn.

 

 • 7           Dagsorden for den ordinære generalfor­samling:
 1.           Valg af dirigent.
 2.           Bestyrelsens be­retning.
 3.           Fremlæggelse af årsregnskab, som er gennemgået af klubbens revisor, til godkendelse.
 4.           Forelæggelse af budget for det kommende år
 5.           Fastsættelse af kontingent og indskud.
 6.           Forslag fra bestyrelsen.
 7.           Forslag fra medlemmerne.
 8.           Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 9.           Valg af to sideordnede suppleanter.
 10.           Valg af revisor.
 11.           Eventuelt.

 

 • 8            Alle aktive medlemmer over 18 år er stem­meberettigede på generalforsam­lingen og er valgbare til bestyrelsen.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et medlem, men ingen kan afgive mere end to stem­mer ved fuld­magt.

 

 • 9           De på generalforsamlingen behandlede spørgsmål afgøres ved almindelig stem­meflerhed.

Til vedtagelse af ændringer i klubbens vedtægter og vedtagelse af klubbens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de på ge­neralforsamlingen repræsenterede med­lemmer stemmer for for­slaget.

 

 • 10           Forslag fra medlemmerne skal for at kom­me til behandling på den ordinære general­forsamling være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

 • 11           Over det på generalforsamlingen pas­serede indføres en kort beretning i klub­bens forhand­lingsprotokol, der under­skrives af diri­genten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 • 12           Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Halv­delen af be­styrelsen er på valg hvert år. Gen­valg kan finde sted.

Hvis der i årets løb opstår vakance, kan bestyrelsen udpege en af suppleanterne til at indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forret­nings-gang.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stem­melig­hed er formandens stemme af­gørende.

 

 • 13           Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben. Bestyrelsen træffer beslutning om klubbens anliggender. Køb og salg af fast ejendom, indgåelse af langvarige lejemål af fast ejendom og optagelse af lån kræver god­kendel­se af en general­for­sam­ling.

Klubben tegnes af formanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 3 af bestyrelsens medlemmer i forening.

Der påhviler ikke Aarhus Golf Clubs medlemmer nogen personlig hæftelse for de af Aarhus Golf Club påhvilende for­pligtelser.

 

 • 14           Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene. Bestyrelsen skal godkende udvalgenes øvrige medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og giver retningslinier for udvalgsarbejdet.

 

 • 15           Klubben respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte regler for medlemskab.

Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.

For golfspillet gælder de af “the Royal and Ancient Golf Club af St. Andrews” fastsatte regler samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til DGU´s handicapsystem, og tildelingen af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker iht. det af DGU fastsatte slopesystem.

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestem­melser og regler med hensyn til udøvelse af spillet og opretholdelse af orden.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med midlertidig udeluk­kelse fra deltagelse i spillet i indtil 3 måneder eller i gentagelsestilfælde med ude­lukkelse af klubben, dog i sidste under rekurs til general­forsam­lingen. Indbringel­se for general­forsam­lingen har dog ikke op­sættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse i medfør af nærværende bestemmelse kan indan­kes for Dansk Golf Unions Amatør- og Orden­sudvalg, hvilket heller ikke har opsætten­de virkning.

 

 • 16           Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

 • 17           Årsregnskabet og de forslag, der af bestyrelsen eller medlemmer ønskes fore­lagt en generalforsamling, skal senest 8 dage før ge­neralforsamlingen være fremlagt til gen­nem­syn for medlemmerne.

 

 • 18           Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget skal her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af klubbens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Dansk Golf Union.

 

 • 19           Nærværende vedtægter, som er vedtaget på generalforsamlingen den 01. december 2010 og godkendt af DGU, træder i kraft med øjeblikkelig virkning.