Regel- og handicapudvalg

Ud over regler varetager udvalget spørgsmål vedrørende medlemmernes handicap og træffer afgørelse i sager vedrørende golfreglerne.

 

Udvalget er nedsat af AGC’s bestyrelse og refererer til denne.

Udvalget består af regelkyndige personer og et udpeget medlem af bestyrelsen, der er bestyrelsens kontaktperson i udvalget. Udvalget supplerer sig efter behov med regelkyndige medlemmer.

 

Formål er:

 • at udbrede kendskabet til golfspillets regler, herunder ændringer og lokale regler
 • sætte nye medlemmer i starthandicap i henhold til EGA Handicap System
 • at regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU’s retningslinjer
 • at træffe afgørelse i disciplinærsager

 

Opgaver:

 • at udbrede kendskabet til golfregler og etiketteregler blandt klubbens medlemmer f.eks. gennem regelinformation, regelundervisning og regelprøvning af nye medlemmer.
 • at påse at medlemmernes handicap er retvisende og løbende reguleres i overensstemmelse med DGU’s retningslinjer, herunder fastlæggelse af regler for medlemmernes deltagelse i klubbens turneringer og hold der repræsenterer klubben
 • at påse at klubbens turneringer afvikles i overensstemmelse med golfreglerne og at resultater registreres i overensstemmelse med EGA reglerne med henblik på regulering af handicap.
 • at behandle og afgøre sager i forbindelse med spil på banen. Sager behandles efter de af  bestyrelsen godkendte retningslinjer for udvalgets sagsbehandling
 • Afgørelser, der indebærer karantæne eller eksklusion af et medlem, forelægges bestyrelsen forinden afgørelsen meddeles medlemmet.
 • Sager, som vedrører gæstespillere, forelægges bestyrelsen inden de videresendes til spillerens hjemmeklub.
 • at udarbejde lokale regler til godkendelse hos DGU samt midlertidige lokale regler.
 • at påse – i samarbejde med følgegruppe, turneringsudvalg og geenkeeper – at banens mærkninger er i overensstemmelse med reglerne og hensigtsmæssige i forhold til spillets afvikling.
 • at bistå klubbens ledelse og øvrige udvalg i forhold der naturligt vedrører udvalgets funktionsområder.