TILBUD OM MEDLEMSKAB

Referat bestyrelsesmøde 22. august 2016

14 september 2016

Mandag den 22. august kl. 17.00

Deltagere:
Claus Holm Christensen, CHC
Lisbeth Moltzen, LM
Jens Erik Søndergaard, JES
Torben Stein Larsen, TSL
Michael Traasdahl Møller, MTM
Arne Nabe Poulsen, ANP
Niels Fischer, NF
Peter Agerboe, PA

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat fra mødet den23. maj er godkendt.

2. Baneudvalg
• Baneudvalget fremlagde deres forslag til vision og strategi for baneudviklingen i AGC.
• Baneudvalget udarbejder til næste bestyrelsesmøde en oversigt over det kommende investeringsbehov for anskaffelse/udskiftning af maskiner.
• Baneudvalget udarbejder et prisoverslag for anlæggelse af en ny ringledning til vandingssystemet.
• Baneudvalget anbefaler at der investeres i vandløsningen der indeholder en ”pumpesø” ved 13. green.
• Fremadrettet tages chefgreenkeeperens årshjul for baneplejen i betragtning når der planlægges større begivenheder som f.eks. jubilæumsugen.

3. Forlængelse af lejemål
Det er aftalt at bestyrelsens medlemmer fremsender deres bud på de største/væsentligste investeringsbehov der er i AGC til formanden. Dette også set i lyset af de kommende forhandlinger om lejeforlængelse med kommunen.

4. Information fra formanden
a. Markiser
De ødelagte markiser på terrassen bliver erstattet med nye kassettemarkiser.

b. Ombygning
PA udarbejder prisoverslag for forskellige løsningsmuligheder for ombygning og indretning af shop, medlemslokale, kontor og turneringskontor.

c. Hvad vil vi med klubben
Bestyrelsen fastslår at AGC er en klub for medlemmerne.

d. GBB match den 8. oktober
GBB turneringen er en enestående turnering for medlemmerne i AGC, der bliver snarest udsendt invitation til medlemmerne i AGC.

5. Økonomi
a. Regnskabsopfølgning herunder budgetrevidering
Regnskabet følger i store træk budgettet.

b. Medlemmer, status
Medlemsudviklingen følger forventningerne.

c. Sponsorer
Der udsendes snarest nyhedsbrev.

d. Træner
Der indledes forhandlinger med Steven efter næste bestyrelsesmøde, det bemærkes at begge parter er indstillet på at fortsætte samarbejdet.

e. Trackman
Der indhentes forskellige forslag til finansiering i forbindelse med anskaffelsen af en Trackman.
Der tages endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde.

f. Skuret på rangen
• Michael Traasdahl Møller skaffer evt. nødvendige tilladelser ved kommunen til evt. flytning af ”skuret” på Drivingrange.
• PA udarbejder prisoverslag på udvidelse af eksisterende ”skur” samt på flytning/nyt ”skur”.

g. Shop
Der indledes forhandlinger med Steven efter næste bestyrelsesmøde.

6. Fra udvalgene
a. Baneudvalg
Kommunen er igen kontaktet vedr. oprensningen af grøften ved hul 4.

b. Begynderudvalg
Kører, der arbejdes på forbedring/udvikling af klubbens begynderprogram.

c. Juniorudvalg
Kører meget bedre nu, dog stadig med lidt udfordringer vedr. træningstidspunkter, da der på skolerne er kommet timer helt frem til kl. 16.

d. Sportsudvalg
• Ok resultater i Danmarksturneringen.
• Der forventningsafstemmes med Steven vedr. træning af de forskellige hold.
• Sportsudvalget skal have en ny formand, der ikke nødvendigvis skal være en elitespiller.
• Der udsendes en invitation til medlemmerne i AGC med en beskrivelse af arbejdsopgaverne der er i udvalget.

e. Turneringsudvalg
Intet at bemærke udover at der er god deltagelse i klubbens turneringer.

f. Sponsorudvalg
Sponsormesterskab har sekretariatet styr på.

g. Regel og handicapudvalg
• Udvalget mangler medlemmer.
• Der udsendes en invitation til medlemmerne i AGC med en beskrivelse af arbejdsopgaverne der er i udvalget.

h. Husudvalg
Intet at bemærke.

7. Fra frontoffice
a. Baneservice
Kører, der er lavet vagtplan for resten af sæsonen.

b. Ordensregler
PA fremsender forslag til ændringer til bestyrelsens medlemmer til kommentar/godkendelse.

c. Begynderturnering og spisning
Ved mange tilmeldte er det ok at nogle af de ikke spisende turneringsdeltagere ikke nødvendigvis kan sidde ved borde, men sidder i baren. Det henstilles dog at der er stole til alle.

d. Vi er med i flytteguiden
e. Probox
PA fremsender prisoverslag på Probox løsning til erstatning for nuværende ikke fungerende løsning.

8. Lukkede / fortrolige sager

9. Eventuelt

10. Næste møde
Næste møde er den 27. september kl. 18.30 i klubhuset