TILBUD OM MEDLEMSKAB

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden i overensstemmelse med klubbens vedtægter:

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter, at nyvalg har fundet sted, med formand, næstformand og kasserer.

Formanden eller i dennes fra­vær næstformanden eller kassereren fastsætter tid og sted for møderne og leder disse.

To medlemmer af bestyrelsen kan forlange, at der indkaldes til møde om et bestemt angivet spørgsmål.

Klublederen indkalder skriftligt til møde med mindst 5 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange et hvilket som helst spørgs­mål angående klubben på dagsordenen, men bestyrelsen kan uden realitetsbehandling stemme om, hvorvidt spørgs­målet skal behandles.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede.

Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stem­melighed er forman­dens stemme afgørende.

Klublederen udarbejder referat af møderne. Dette re­ferat godkendes af deltagerne ved rundsendelse pr. mail.

Referatet sendes til bestyrel­sesmedlemmerne senest 7 dage efter mødet. Efter referatets godkendelse i bestyrelsen offentliggøres referatet på klubbens hjemmeside.

Klublederen deltager uden stemmeret i møderne.

Som et fast punkt på hvert møde aflægger hver udvalgsformand skriftlig rapport fra sit udvalg, hvis der er sket væsentligt nyt siden sidste referat.

I rutinesager eller i situationer, hvor afgørelsen er uopsættelig, og hvor bestyrelsen ikke kan samles, inden en afgørelse skal træffes, kan formanden alene træffe en afgørelse mod, at sidstnævnte sager kommer på dagsordenen til næste bestyrel­sesmøde til orientering.