TILBUD OM MEDLEMSKAB

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Aarhus Golf Club

Senest opdateret den 25. maj 2018

 

I forbindelse med dit medlemskab (disse omfatter også prøvemedlemsskaber) i Aarhus golf Club behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Aarhus Golf Club.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Aarhus Golf Club. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Aarhus Golf Club er dataansvarlig – kontaktperson er klubleder Peter Agerboe.

Aarhus Golf Club er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Aarhus Golf Club kan kontaktes her:

 

Aarhus Golf Club

Ny Moesgårdvej 50

8270 Højbjerg

CVR-nr.: 11628214

Telefon: 86276322

Mail: info@aarhusgolf.dk

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Aarhus Golf Club]. Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Aarhus Golf Club, hvilket omfatter:

 • Orientering om Aarhus Golf Clubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad.
 • Håndtering af adgang til spil på banen.
 • Registrering af scores.
 • Turneringsplanlægning og -afvikling.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne.
 • Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent, samt eventuelt tilbagebetaling af medlemslån og deposita.
 • Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer.
 • Administration af fritspilsaftale.
 • Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset.
 • Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben.
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.
 • Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder.
 • Hvis du som frivillig indtræder i Aarhus Golf Clubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne i klubben, eller i et udvalg, vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og efter samtykke dit portrætbillede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Aarhus Golf Club. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1. Retsgrundlaget for behandling af CPR-nummer på gavegivere følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, idet SKAT kræver gavegivers CPR-nummer oplyst, for at gavegiver kan opnå skattefrihed.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.
  Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap.
  For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.
 • Greenfee gæster.
  Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som golfhandicap.
 • Endagsgæster.
  Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved Company Days, åbent hus besøgende m.v.
  Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.
 • Gavegivere.
  Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn og adresse samt CPR- / CVR-nummer til brug for indberetning til skat.

 

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfbox.
 • Økonomisystem.
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling.
 • Andre medlemmer i klubben, som f.eks. turneringsledere, medlemmer af klubbens udvalg.
 • Journalister eller andre der dækker turneringer.
 • Bank
 • Politiet når vi indhenter børneattester.
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golfsportens interesser og udvikling.
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer.

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Aarhus Golf Club indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.