TILBUD OM MEDLEMSKAB

Ordensregler

 1. Golfetiketten i henhold til golfreglernes regel 1 skal følges ved spil på AGC’s bane. De følgende regler anvendes og fortolkes i overensstemmelse hermed.

 

 1. Spilleren, dennes udstyr mv.
  • Berettiget til spil på banen er klubbens medlemmer med banetilladelse og greenfeegæster, dvs. aktive medlemmer af en golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union eller af en tilsvarende udenlandsk national organisation, efter betaling af den til enhver tid fastsatte greenfee. ALLE SPILLERE SKAL HAVE EN BESTILT OG BEKRÆFTET TID I GOLFBOX. Tider kan bestilles og bekræftes på touchscreen eller på GolfBox app´en. Overtrædelse af denne regel kan sanktioneres jævnfør nedenstående.
  • Bestilte tider, der ikke ønskes benyttet, skal afbestilles så hurtigt som muligt. Overtrædelse af denne regel kan sanktioneres.
  • Spilleren skal til enhver tid kunne dokumentere sin adkomst til at spille på banen.
  • Under spil på banen medbringes en bag, der altid bør være forsynet med et synligt, gyldigt medlemsbevis eller for greenfeegæsters vedkommende en gyldig greenfeekvittering.
  • AGC ønsker, at der under spil på banen og ved brug af klubbens træningsfaciliteter vises respekt for golfspillets traditioner også i beklædningsmæssig henseende. Vejledning om golfspillets dress code kan findes på internettet. Særligt bemærkes, at bar overkrop, undertrøjer uden ærmer, soltoppe og korte shorts ikke indgår heri.
  • En spiller må medbringe hund på bane-anlægget. Spilleren skal sørge for at, hunden er i snor, eventuelle efterladen-skaber fjernes og hunden i øvrigt opføre sig roligt på banen.

 

 1. Banepleje
  • Banen skal behandles med den størst mulige omhu. Turf genplaceres og nedslagsmærker på greens genoprettes straks. Der skal rives i bunkers, og hele riven placeres herefter i bunker.
  • Færdsel med golfvogne og biler mellem greens og greenbunkers er ikke tilladt.
  • Der må ikke anvendes sko med metalspikes i sæsonen (1. april til 31. oktober).

 

 1. Start af runde
  • En runde startes normalt fra 1. tee.
  • Start fra 10. tee er af hensyn til greenkeepernes arbejde tidligst tilladt fra kl. 9.00. Forudsætningen er at der ikke spilles på 9. hul og det i øvrigt ikke skønnes at være til gene for andre spillere. Spillere, der er startet på 10. hul, har ingen rettigheder.
  • Spillere, der forlader banen efter hul 9, skal ved fornyet start bestille ny tid.
  • I weekends, hvor der er pres på banen, kan 1-bolde og 2-bolde blive lagt sammen med andre bolde til 3- eller 4-bolde. Når bolde administrativt sammenlægges, vil administrationen sikre, at det nye tidspunkt ligger senere end det oprindeligt bestilte og at der ikke er mere end højst ½ time mellem den oprindelige og den nye starttid.
  • Når der er startere på hul 1, vil der ligeledes kunne ske en sammenlægning af bolde med henblik på at skabe et godt flow på banen. Baneservice vil ligeledes kunne anbefale sammenlægning af bolde på banen for at fremme flow.

 

 1. Startrækkefølge
  • Mellem kl. 7.00 og 20.00 bestemmes startrækkefølgen af de reservationer, der er foretaget via tidsbestilling i Golfbox. Reservationer skal bekræftes i henhold til tidsbestillingsreglerne.

 

 1. Fortrinsret på banen
  • Der må ikke spilles i grupper med mere end fire bolde ad gangen.
  • Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo, således bør der som hovedregel lukkes igennem hvis bolden bag en har et højere spilletempo. Der skal lukkes igennem hvis hullet foran er tomt.
  • En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde.
  • En gruppe omfatter også en enkelt spiller.
  • Spil med to bolde er tilladt, når det ikke medfører forsinkelse eller anden ulempe for andres spil, men alle rettigheder på banen fortabes.
  • Banepersonalet har fortrinsret over alt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for personalets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning banepersonalet arbejder, medmindre banepersonalet ved tegngivning har tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår. Overtrædelse af denne regel vil blive sanktioneret.

 

 1. Særlige forhold
  • Marken syd for Moesgård Allé må ikke betrædes.
  • Klokken på 6. og 18. hul skal bruges.

 

 1. Træningsfaciliteterne
  • AGC’s træningsfaciliteter kan benyttes af klubbens medlemmer og af greenfeegæster efter betaling af greenfee.
  • Andre kan dog efter særlig aftale med træneren modtage undervisning.
  • Trænerens undervisningsaktiviteter har altid fortrinsret på træningsarealerne.
  • På indspilsgreens og puttinggreen skal egne bolde anvendes.
  • Puttinggreen må kun benyttes til putning og chipning i overensstemmelse med opslag, og greenen må kun betrædes med golfsko eller lignende fodtøj.
  • Af sikkerhedsmæssige grunde har ikke-golfspillende børn kun adgang til træningsfaciliteterne i følge med en spiller.

 

 1. Kontrol, påtale og andre sanktioner
  • Alle anvisninger fra banepersonale, administrativt personale, frivillige, der varetager baneservice/banekontrol, og bestyrelse skal umiddelbart efterkommes.
  • Dialog vil altid være første redskab til at løse eventuelle problemer på banen. Hvis det konstateres, at dialogen ikke giver en løsning eller hvis banekontrollen vurderer, at der er tale om en bevidst overtrædelse af ovenstående regler kan spilleren umiddelbart bortvises og der sker samtidig en indberetning til klubbens administration. Ved grove og/eller gentagne overtrædelse kan banekontrollen bortvise spilleren og indstille til karantæne. Beslutning træffes af bestyrelsen.
  • Administrationen kontrollerer løbende ”no-show” listen, der viser alle tidsbestillinger, der ikke er bekræftede. De første 2 no-shows vil medføre en advarsel. Ved 3. no-show gives der karantæne fra tidsbestilling, samt spil på banen i 14 dage. Ved efterfølgende gentagelser kan karantænen forlænges.
  • Sanktioner kan påklages til bestyrelsen. Klage har ikke opsættende virkning.
  • Overtrædelse af ordensreglerne og den til enhver tid gældende etikette kan på stedet påtales af ethvert medlem og/eller indberettes til bestyrelsen med henblik på eventuel fastsættelse af sanktioner.

Aarhus Golf Club
Marts 2021