TILBUD OM MEDLEMSKAB

Ordensregler

 1. Golfetiketten skal følges ved spil på AGC’s bane. De følgende regler anvendes og fortolkes i overensstemmelse hermed.

 

 1. Spilleren, dennes udstyr mv.
  • Berettiget til spil på banen er klubbens medlemmer med banetilladelse og greenfeegæster, dvs. aktive medlemmer af en golfklub, der er medlem af Dansk Golf Union eller af en tilsvarende udenlandsk national organisation, efter betaling af den til enhver tid fastsatte greenfee.
  • Spilleren skal til enhver tid kunne dokumentere sin adkomst til at spille på banen.
  • Under spil på banen medbringes en bag, der altid bør være forsynet med et synligt, gyldigt medlemsbevis eller for greenfeegæsters vedkommende en gyldig greenfeekvittering.
  • AGC ønsker, at der under spil på banen og ved brug af klubbens træningsfaciliteter vises respekt for golfspillets traditioner også i beklædningsmæssig henseende. Vejledning om golfspillets dress code kan findes på internettet. Særligt bemærkes, at bar overkrop, undertrøjer uden ærmer, soltoppe og korte shorts ikke indgår heri.
  • En spiller må medbringe hund på bane-anlægget. Spilleren skal sørge for at, hunden er i snor, eventuelle efterladenskaber fjernes og hunden i øvrigt opføre sig roligt på banen.

 

 1. Banepleje
  • Banen skal behandles med den størst mulige omhu. Turf genplaceres og nedslagsmærker på greens genoprettes straks. Der skal rives i bunkers, og hele riven placeres herefter i bunker.
  • Færdsel med golfvogne og biler mellem greens og greenbunkers er ikke tilladt.
  • Der må ikke anvendes sko med metalspikes i sæsonen (1. april til 31. oktober).

 

 1. Start af runde
  • En runde startes normalt fra 1. tee.
  • Start fra 10. tee er tilladt fra kl. 9.00, når der ikke spilles på 9. hul, og når det i øvrigt ikke skønnes at være til gene for andre spillere. Spillere, der er startet på 10. hul har ingen rettigheder.

 

 1. Startrækkefølge
  • Mellem kl. 7.00 og 20.00 bestemmes startrækkefølgen af de reservationer, der er foretaget via tidsbestilling i Golfbox. Reservationer skal bekræftes i henhold til tidsbestillingsreglerne.
  • Uden for det anførte tidsrum afgøres startrækkefølgen af placeringen i boldrenden. Boldrenden må ikke passeres, før alle spillere i den foregående gruppe har forladt 1. teested.

 

 1. Fortrinsret på banen
  • Der må ikke spilles i grupper med mere end fire bolde ad gangen.
  • Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo.
  • En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde.
  • En gruppe omfatter også en enkelt spiller.
  • Spil med to bolde er tilladt, når det ikke medfører forsinkelse eller anden ulempe for andres spil, men alle rettigheder på banen fortabes.
  • Banepersonalet har fortrinsret over alt på banen og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for personalets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning banepersonalet arbejder, medmindre banepersonalet ved tegngivning har tilkendegivet, at man er indforstået med, at spilleren slår.

 

 1. Særlige forhold
  • Marken syd for Moesgård Allé må ikke betrædes.
  • Klokken på 6. og 18. hul skal bruges.

 

 1. Træningsfaciliteterne
  • AGC’s træningsfaciliteter kan benyttes af klubbens medlemmer og af greenfeegæster efter betaling af greenfee.
  • Andre kan dog efter særlig aftale med træneren modtage undervisning.
  • Trænerens undervisningsaktiviteter har altid forret på træningsarealerne.
  • På indspilsgreens og puttinggreen skal egne bolde anvendes.
  • Puttinggreen må kun benyttes til putning og chipning i overensstemmelse med opslag, og greenen må kun betrædes med golfsko eller lignende fodtøj.
  • Af sikkerhedsmæssige grunde har ikke-golfspillende børn kun adgang til træningsfaciliteterne i følge med en spiller.

 

 1. Kontrol og påtale
  • Banekontrollens anvisninger i overensstemmelse med etikette og ordensreglerne skal respekteres. Banekontrollen er bemyndiget til at bortvise en spiller.
  • En bortvisning kan påklages til Handicap-, Ordens- og Regeludvalget. Klage har ikke opsættende virkning.
  • Overtrædelse af ordensreglerne og den til enhver tid gældende etikette kan på stedet påtales af ethvert medlem og/eller indberettes til Handicap-, Ordens- og Regeludvalget med henblik på eventuel fastsættelse af sanktioner.

 

 

Aarhus Golf Club

Juni 2017