TILBUD OM MEDLEMSKAB
Vælg en side

Regler og handicap

Udvalgsmedlemmer:
Claus Holm Christensen, formand
Martin Bøgehave

 

Ud over regler varetager udvalget spørgsmål vedrørende medlemmernes handicap og træffer afgørelse i sager vedrørende golfreglerne.

Udvalget er nedsat af Aarhus Golf Clubs’s bestyrelse og refererer til denne.

Udvalget består af regelkyndige personer og et udpeget medlem af bestyrelsen, der er bestyrelsens kontaktperson i udvalget. Udvalget supplerer sig efter behov med regelkyndige medlemmer.

 

Formål er:

 • at udbrede kendskabet til golfspillets regler, herunder ændringer og lokale regler
 • sætte nye medlemmer i starthandicap i henhold til EGA Handicap System
 • at regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU’s retningslinjer
 • at træffe afgørelse i disciplinærsager

 

Opgaver:

 • at udbrede kendskabet til golfregler og etiketteregler blandt klubbens medlemmer f.eks. gennem regelinformation, regelundervisning og regelprøvning af nye medlemmer.
 • at påse at medlemmernes handicap er retvisende og løbende reguleres i overensstemmelse med DGU’s retningslinjer, herunder fastlæggelse af regler for medlemmernes deltagelse i klubbens turneringer og hold der repræsenterer klubben
 • at påse at klubbens turneringer afvikles i overensstemmelse med golfreglerne og at resultater registreres i overensstemmelse med EGA reglerne med henblik på regulering af handicap.
 • at behandle og afgøre sager i forbindelse med spil på banen. Sager behandles efter de af  bestyrelsen godkendte retningslinjer for udvalgets sagsbehandling
 • Afgørelser, der indebærer karantæne eller eksklusion af et medlem, forelægges bestyrelsen forinden afgørelsen meddeles medlemmet.
 • Sager, som vedrører gæstespillere, forelægges bestyrelsen inden de videresendes til spillerens hjemmeklub.
 • at udarbejde lokale regler til godkendelse hos DGU samt midlertidige lokale regler.
 • at påse – i samarbejde med følgegruppe, turneringsudvalg og geenkeeper – at banens mærkninger er i overensstemmelse med reglerne og hensigtsmæssige i forhold til spillets afvikling.
 • at bistå klubbens ledelse og øvrige udvalg i forhold der naturligt vedrører udvalgets funktionsområder.

 

Formålet med regel og etikette undervisning er, at vi alle, begynderen såvel som den erfarne, skal få en god oplevelse, når vi er ude at spille golf.

Undervisning i regler og etikette vil have følgende elementer:

For begynderen og prøvemedlemmet

 • Der vil være undervisning af regler og etikette i forbindelse med træningen af begyndere. Undervisningen vil foregå i små grupper og på en lille bane, der er sat op til formålet.
 • Derudover vil der ca. hver 3 uge blive udbudt 1 ½ times etikette og basal regelundervisning samt banegennemgang. Denne træning vil være obligatorisk for at kunne få lov til at spille begynderturneringer.
 • Det er ligeledes obligatorisk, for at kunne deltage i begynderturneringen, at bestå regelprøven (Prøveeksamen) som er lagt op på hjemmesiden httpsss://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=NzczOTAw8MD5 af Oswald Academy. DGU har en regelprøve test man kan øve sig på httpsss://www.golf.dk/regelprove
 • 2 timers regel og etikette undervisning der vil blive delt ligeligt imellem en gennemgang af et hul fra start til slut fulgt op af undervisning baseret på denne oplevelse. Denne undervisning er obligatorisk for opnåelse af banetilladelse.

For den øvede

 • Vi påregner at udbyde et mere avanceret uddannelsestilbud til den øvede spiller 2 gange om året. Mere om dette senere.

For en detaljeret oversigt over undervisningstilbuddet i klubben se venligst her.

Klubmesterskab

Der vil blive afholdt klubmesterskab i regler og etikette i juni måned. Der vil i april og maj være diverse opvarmningsturneringer.

Årlig handicapregulering

Klubben vil i starten af året udføre den årlige handicapregulering

Kontakt til Regel- og handicapudvalget: hcp-agc@hotmail.dk