TILBUD OM MEDLEMSKAB

Generalforsamling 24. marts 2015

GENERALFORSAMLING DEN 24. MARTS 2015 KL. 19

Fremmødte ca. 100 medlemmer

 

Bestyrelses formand Claus Holm Christensen byder velkommen.

 1. Valgt af dirigent.

Carsten Henriksen vælges som dirigent og kan konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og at dagsordenen vil blive fulgt.

 

 1. Bestyrelsens beretning ved formand Claus Holm Christensen – se vedhæftet bilag.

Efter formandens beretning beder Lars Fuglsang om ordet.

Lars Fuglsang savner de unge i klubben og kunne ønske sig at AGC ligesom mange omkringliggende klubber har en overdækket driving range. Lars Fuglsang sætter ligeledes spørgsmålstegn ved om medlemmerne er 1. prioritet i klubben og er sat på dagsorden? Han fremlægger nogle spørgsmål som følger:

 1. Erhvervsklubhvad sker der med dette udvalg og udvalgets medlemmer?

Claus Holm Christensen svarer hertil at fundamentet ikke har været tilstede og kapaciteten ligeledes ikke. Klubben er afhængige af frivillige og deres indsats, og sker der noget i deres privatliv, må dette respektere.

Lars Grunnet supplerer med følgende: Der har været stor udskiftning i udvalget og et nyt team er i god fremgang. Man er bevidste om ønsket om en erhvervsklub, men ressourcerne har ikke været tilstede. Der arbejdes på et sponsor/erhvervs netværk med henblik på 2016.

 1. Medlemslån: Har bestyrelsen intentioner om at spørge medlemmerne om eftergivelse af medlemslån?

Claus Holm Christensen kan bekræfte at der arbejdes med at præcisere hvor mange der fortsat har dette gamle medlemslån, og at der derefter vil der bliver opfordret på eftergivelse af lånet.

 1. Banen: Lars Fuglsang er glad for de nyhedsbreve og status opdateringer, som Baneudvalget udsender, men ønsker en personlig afsender.

Lars Fuglsang spørger: Vil bestyrelsen / baneudvalget undersøge banens dræning?

Der sættes spørgsmålstegn ved de udmeldinger som er kommet fra henholdsvis HedeDanmark og tidligere banefolk i klubben ang. dræningen af fairway.

Var økonomi og fleksibilitet i betragtning ved vinterbanens udformning?

Michael Traasdahl Møller svarer til Lars Fuglsang at fairway ikke er drænet og at baneudvalget ikke er bekendt med at der skulle foreligge en udarbejdet rapport om dette.

Det primære formål med omlægning af banes forløb i vinterhalvåret er at forbedre forholdene for sommerbanen, som er den klubben skal leve af.

Aarhus Golf Club ligger på en lerknold. Det stærke slid, tager lang tid at genoprette. Mange omkringliggende baner er af nyere dato og har bedre jordforhold.  Generelt har der været mange positive tilkendegivelser af vinterbanens opsætning, men om det ønskede er opnået, vil blive evalueret i løbet af sommeren inden der træffes beslutning om næste års opsætning.

 1. Turneringsprogram: Skal det fortsat være obligatorisk med gunstart og et krav om tvungen spisning for at kunne deltage i klubbens matcher? Har bestyrelsen interesse i at genoplive klubbens historiske turneringer (Nolds kop, 5. maj pokal, papegøjematch, blomster & vin, Alle mod Alle)? Spørger Lars Fuglsang.

Claus Holm Christensen svarer hertil, at turneringsprogrammet løbende vil blive evalueret, og er sikker på at alle årets turneringer også vil blive evalueret. Det forsøges at efterkomme alles ønsker, og medlemmerne bedes komme med input hertil.

Lars mener at det godt kan lade sig gøre at fylde turneringerne op, men de yngre spillere mangler. Det bemærkes fra tilhørerne at der heller ikke er mange af denne kategori tilstede denne aften.

5.Frivillige: Kan et passivt medlem være med i et arbejdende udvalg? 

Hertil svarer Claus Holm Christensen klart ja!

Mange aktiviteter i klubben ville ikke være mulige hvis det ikke var for de frivilliges indsats. Dette ses meget tydeligt blandt andet med de aktiviteter der sker i juniorafdelingen, som i høj grad skyldes de frivillige forældre, som ikke alle er aktive golfspillere.

Er det én bestyrelses beslutning at ingen holdkaptajn fra senior eller veteran kan bruges i sportsudvalget?

Claus Holm Christensen svarer hertil at han ingen erindring har om at bestyrelsen har taget nogen beslutning om at bestemte personer ikke skulle være i et udvalg.

Invitationen og deltagelsen i Udvalgsmatchen 2014, var reduceret i forhold til tidligere. Direkte adspurgt om bestyrelsen havde taget beslutning om antallet af inviterede, svarede formanden;  at den beslutning blev taget af Formanden i samarbejde med sekretariat.  Denne beslutning er nu evalueret, og årets udvalgsmatch vil blive med et anerledes set up – dette vil senere blive offentliggjort.

Afslutningsvis opfordrede Lars Fuglsang til, at nogle af de 7 DGU  introduktionskort som klubben modtager,  tildeles til frivillige som påskønnelse for en stor/god indsats for AGC.

 

 1. Medlemmer: Er der medlemmer med kontingentfritagelse eller andre former for rabat? Hvem af vore spillere får specieller tilskud og hvor meget? Har klubben sponsorer med betingelser at sponsoratet skal gå til bestemte personer eller opgaver?

Claus Holm Christensen kan bekræfte at enkelte spillere får tilskud og at én enkelt har en sponsor. Der er enkelte kontingentfrie medlemmer, herunder medarbejdere, pga-pro’er og enkelte som tidligere har indgået livslange aftaler.

 1. Bestyrelsen: Er det i orden at bestyrelsen fastsætte greenfee og rabataftaler uden generalforsamlingens godkendelse?

Claus Holm Christensen henviser til vedtægterne, som fastslår at dette er en bestyrelses beslutning. Af økonomiske hensyn, har bestyrelsen vurderet, at dette har været den rigtige beslutning at træffe.

Front Office åbningstider afspejler medlemmernes behov?.

Lisbeth Moltzen svarer hertil at klubben bestræber sig på at sikre god service for medlemmerne og for klubbens besøgende. Front Office åbningstider vurderes løbende – og vil blive drøfte på kommende bestyrelsesmøde.

Lisbeth Moltzen kan ud fra egen erfaring som sommervagt i Front Office, fortælle hvor vanskeligt det kan være at udføre sammenhængende arbejde i åbningstiden. Dette er en balancegang, hvor alle forsøges at blive tilgodeset.

Tillykke med ny website, hvem er webmaster?

Spørgsmålet besvares af Anette Nørup, og Front Office er webansvarlig.

 

Der er ikke flere kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som hermed er godkendt.

 

 1. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Årsrapport 2014 er udsendt med dagsorden.

Morten Olsen kan hertil kommentere at klubben har  højere greenfeeindtægter end budgetteret, hvilket kan tilskrives en forbedret bane, en god restaurant samt en fantastisk sommer.

Der er mangler på indtægtssiden som skyldes mangel på erhvervsklub, samt at sponsorarbejdet kom sent i gang.

 

På udgiftssiden er administrationsomkostningerne overskredet, hvilket skyldes ekstra udgifter vedr. mangler i pension udbetalinger og feriepenge, samt kompensation til Anne Harrits i forbindelse med ophør af hendes ansættelse. Ligeledes manglede Mathias at få en del pension udbetalt.

Der har også været ekstra udgifter forbundet med udskiftning af gammelt styresystem til vandingsanlæg.

Vandboring har også givet en ekstra udgift, men vil fremadrettet give klubben en besparelse.

I efteråret 2014 blev det besluttet at udsætte vedligeholdelse af klubhus til år 2015, hvorfor der er besparelser på dette område.

Trods de mere end 500.000 kr., der har været i ekstraordinære udgifter, ender regnskabsåret 2014 med et positivt resultat på kr. 210.000,- hvilket bestyrelsen er meget tilfreds med.

 

Note: Der er en revisor bemærkning i regnskabet, der omhandler klubbens mulighed for at få kredit, grundet klubbens negativ egenkapital. Klubben har fået positiv tilkendegivelse fra banken om, at banken fortsat vil støtte op om klubbens aktiviteter. Banken har tilkendegivet, at man i lighed med tidligere, tillader et ekstraordinært træk i den meget korte periode, hvor likviditetsbehovet overstiger Kassekredittens maksimum.

 

Der er ikke spørgsmål til regnskabet, som hermed er godkendt.

 

 1. Fastlæggelse af budget 2015

2015 bliver et omstillingsår, hvor AGC overtager greenkeeping fra HD. I den forbindelse vil der være mulighed for overraskelser, hvilket der er afsat midler til i budgettet. Omkostningsreduktionen på greenkeeping vil først slå fuldt igennem i 2016.

Lisbeth Moltzen fortæller at hun for ét år siden blev valgt til bestyrelsen som nyt og grønt medlem af AGC, er gennem det seneste år blevet meget klogere på den klub, som hun er medlem af. Det har været et meget spændende år.

Der er ved gennemgang ryddet op i alle gamle aftaler, der vedrører den daglige drift. Dernæst er man nu kommet til arbejdet med omstillingen vedr. det kommende år, og bestyrelsen forventer at bundtallet for 2015 vil afspejle, at det er et omstillings år.

Vedr. kontingent har klubben de seneste år lidt under at være en gammel klub med mange ældre medlemmer, hvormed der er større afgang end tilgang. Derfor er budgettet på dette punkt meget konservativt, og sat ud fra det nuværende antal medlemmer.

På greenfeeindtægterne er der budgetteret med et uændret budget. Vi håber også i den kommende sæson at få mange greenfee gæster, men ved der er mange udefra komne faktorer som spiller ind på dette område.

Sponsorindtægterne er uforandet uændret.

Restaurant Unico betaler nu en højere forpagtningsafgift, samt yder et større tilskud til den daglige drift.

 

Udgiftsposterne er generelt meget svære at forudse, der er derfor lagt mange “buffere” ind for at undgå for mange og for store overskridelser i budgettet.

Angående overtagelsen af banedriften er sidste forhandlinger pt. i gang. Køb/leasing af maskinpark er i gangsat takket være medlemslånene. Forrentningen heraf er medtaget i budgettet.

De udgifter der til dato har været i forbindelse med renoveringen i klubhuset, samt nyt gulv i køkkenet er ligeledes medtaget.

Vedligehold til klubhuset er budgetteret til kr.10.000 pr. måned og i samarbejde med Ole Steen og udnyttelse af hans ressourcer, bør den tidligere udarbejdede plan kunne følges.

 

I år er budgettet lidt anerledes opbygget og mange poster er flyttet. Således bliver den enkelte omkostning i fremtiden placeret der hvor den hører til.

I seneste år har budt på mange uforudsete udgifter, hvorfor bestyrelsen har oprettet en buffer som strategisk reserve.

 

Der er hele året budgetteret med 2 deltids medarbejdere i Front Office.

 

Klubbens realkreditlån er pt. ved at blive omlagt. Lånet kan ikke forlænges udover klubbens lejekontrakt, som løbet til den 31/8-2023. Byrådets godkendelse afventes.

 

Der er ingen yderligere spørgsmål til budgettet.

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent og indskud

Kontingent og indskud i Aarhus Golfklub fastholdes med enkelte justeringer – se vedhæftede skema.

Prisen for et prøvemedlemskab er ændret  til kr. 1000,- for 2 måneder, således klubben kan være konkurrencedygtig med omkringliggende klubber.

Til bestyrelsens forslag om bortfald af indskud ved ungdomsmedlemmer og studiemedlemskab er der fra medlemmernes side spørgsmål og betænkelighed ved at skulle betale indskud ved overgang til almindeligt senior medlemskab.

Henrik Dybbroe spørger indtil klubbens medlemskab uden indskud og hvordan fungerer det.

Lisbeth Moltzen besvarer Henrik Dybbroes spørgmål. Klubben tilbød i efteråret 2014 klubbens medlemmer uden indskud at konvertere til medlem med indskud, hvor deres forhøjede kontingent blev modregnet i indskud og de betalte restbeløbet. Dette har medført at klubben pt. har 9 medlemmer med denne status mod ca 70 i efteråret 2014.

Forslaget blev herefter vedtaget

 

 1. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog en omlægning af klubbens realkredit lån for at forbedre klubbens likviditet. Eksisterende lån på 4% og en løbetid på 4 år 3mdr omlægges til ½ % og en løbetid på 6 år 3 måneder.

 

Jævnfør AGC vedtægter kræves der en generalforsamlingsbeslutning for at kunne omlægge / forlænge klubbens lån.

 

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 1. Forslag fra medlemmer

Claus Lillelund belyser med oplæg til forsamlingen etiske og tekniske problemstillinger omkring hjertestarter.

Hjertestop og ligeledes hjertestart er et personlig anliggende.

Hjertestart ikke kun teknik, men også et ansvar, og ifølge Claus Lillelund har klubben ved opsætning af en hjertestarter et medansvar.

Bør ældre kunne sige nej tak til genoplivning?

Debatten har taget sit udgangspunkt tilbage i efteråret og Claus Lillelund har også forhørt sig blandt fredagsseniorerne.

 

Claus Lillelund fortalte en personlig historie og lagde op til drøftelse af emnet.

Henset til lovgivningen på området  er det bestyrelsen vurdering, at de kan beslutte at fjerne hjertestarteren, men det fritager ikke den enkelte i at udøve hjælp til personer i nød.

Det er derfor op til det enkelte individ at informere om deres personlige holdning til hjertestart og genoplivning.

Konklusionen blev, at det ikke er bestyrelsens ansvar, men den individuelles pligt at gøre omgivelserne opmærksom éns personlige holdning til problematikken.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Morten Olsen ønskede ikke genvalg.

Arne Nabe Poulsen er foreslået af bestyrelsen og blev valgt.

Torben Stein var på valg og blev genvalgt.

Jens Erik Søndergaard var på valg og blev genvalgt.

 

 1. Valg af suppleanter

Bestyrelsen opfordre de fremmødte at stille op.

 

Kim Bjerre tage imod opfordringen og bliver valgt som suppleant.

 

Det bemærkes, at der jf. Vedtægterne skal være mellem 5 og 7 personer i bestyrelsen,.

 

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen for foreslået genvalg af Torben Hald fra Beierholm, og han blev genvalgt.

 

 1. Eventuelt

Birgit Blegvad ønsker at klubben genindføre spil med måtter om vinteren, for at undgå banelukning.

Claus Holm Christensen lover at baneudvalget vil tage det op til vurdering i løbet af sommeren.

Henrik Dybbroe bemærker hertil at dette i sin tid blev indført i Vejle Golf Klub, og at det er greenkeepers vurdering at det ikke har nogen betydning for banen.

Det vurderes trods alt at være fair, at tage det med i evalueringen omkring vinterens forløb.

Anne Mette Christensen vil gerne vide hvornår banen åbnes, og det kan bekræftes at dette vil ske pr. 1. april.

Claus Holm Christensen præsenterer klubbens “nye” chef greenkeeper Kim Johnsen, som trods alt er at kendt ansigt, da han har været ansat ved Hede Danmark. Samtidig opfordres der til at vise hensyn til greenkeeperne som nu er klubbens egne ansatte – slå ikke ud når der er greenkeeper tilstede !

Hvis én spille venter 5 min ind imellem, i stedet for at greenkeeper skal stoppe sit arbejde er der markant tid at spare i deres arbejde – samlet set i nærheden af 2 samlede arbejdsmåneder – som kan anvendes på anden vis.

 

Klubben har indgået samarbejde med GolfExperten og vil udvide salget i Front Office. Klubben vil få provision af salget.

Der er dog udelukkende tale om de mere praktiske varer som bolde, tee’s, handsker mm.

 

Der vil blive opsat overvågning på parkeringspladsen i den nærmeste fremtid. Overvågningskameraer er efterfølgende blevet opsat.

Til spørgsmål om klubben har tilladelse til denne overvågning, kan Claus Holm Christensen gøre klart at dette er i orden, så længe der skiltes med det og der ikke optages på offentligt areal.

 

Dirigent Carsten Henriksen takker for god ro og orden.

 

Formand Claus Holm Christensen tager ordet og siger tak for hjælpen til Carsten Henriksen og Torben Hald.

 

Til Morten Olsen lyder et stor tak for det store stykke arbejde han har ydet klubben i gennem mange år.

 

Med dette siger formanden Tak for i aften – god ro og orden – og Vi ses derude !