TILBUD OM MEDLEMSKAB

Bestyrelsesmøde 11.april 2016

19 april 2016

Mandag den 11. april 2016 kl. 17.00 i klubhuset

Deltagere:
Claus Holm Christensen, CHC
Lisbeth Moltzen, LM
Jens Erik Søndergaard, JES
Torben Stein Larsen, TSL
Michael Traasdahl Møller, MTM
Arne Nabe Poulsen, ANP
Niels Fischer, NF
Peter Agerboe, PA
Afbud: Arne Nabe Poulsen, ANP

Dagsorden

1.    Økonomi

a.    Regnskabsopfølgning
(fremsendes særskilt af Arne) herunder budgetrevidering (fremsendes af Lisbeth)
Regnskabet følger i store træk budgettet.
Budgettet er justeret i forhold til udgifterne til blandt andet personaleskift, dette uden at der ændres i forventningerne til årets resultat,
da udgifterne finansieres af bestyrelsens rådighedsbeløb.

b.    Medlemmer, status
Medlemsudviklingen følger forventningen, der forventes en del prøvemedlemmer efter golfens dag.

c.    Sponsorer
Sponsorindtægterne følger budgettet, dog er vi forud i forhold til budgettets periodisering af indtægterne.

2.    Fra udvalgene

a.     Baneudvalg
Der er stor ros til greenkeeperne for det store arbejde der er udført, banen får allerede nu stor ros fra medlemmer.
Banen har haft godt af at være lukket i de værste perioder hen over vinteren.
En af vore greenkeepere, Palle, har været fastansat i klubben i 25 år og blev hædret i forbindelse med klubbens åbningsturnering.

Der arbejdes kraftigt på at løse drænproblemerne forskellige steder på banen, specielt på hul 4. Løsningen er afhængig af Aarhus Kommune, da drænvandet skal ledes over i en bæk/grøft, der pt. mangler oprensning

Der bliver løbende informeret om banen på hjemmesiden.
Der er et evalueringsskema i forhold til vinterbanen på vej ud til medlemmerne.

b.    Begynderudvalg
Udvalget er i fuld gang.
De har været på kursus i begynderarbejde, hvor de har fået megen ny inspiration. Når trænersituationen er afklaret holdes der møde mellem udvalget, træner og Frontoffice samt evt. handicap og regeludvalget for sammen at skabe de bedste vilkår for vore nye medlemmer.

c.    Juniorudvalg – Juniorerne er godt i gang.
Der er tilmeldt yderligere 1 hold til juniorholdturneringen. Juniorudvalget supporteres også fremadrettet i forhold til oprettelse af turneringer, påmindelser til juniorerne og andre administrative opgaver fra Frontoffice.

d.    Sportsudvalg
Eliten er godt i gang, der er styr på deltagerne på de enkelte hold, ligesom der er holdkaptajner på alle hold.
Regionsgolf styres af Ole Hermansen.

e.    Turneringsudvalg
Turneringsplanen er godkendt.
Der er turneringsledere på alle turneringer.
Uge 26 turneringerne er fordelt, se oplysninger på planchen i klubhusets forhal. (Læg dog mærke til, at der ikke afvikles turnering mandag i uge 26.)
Der arbejdes på pressedækning i forbindelse med klubbens 85 års jubilæum.

f.    Sponsorudvalg
Der er lavet en kæmpe indsats af Christen Boutrup.
Der er flere nye der har meldt deres interesse i at deltage i sponsorarbejdet og sponsorudvalget.
Den seneste erhvervsforum aktivitet var en succes, der arbejdes allerede med at planlægge den næste aktivitet.
Der kommer snarest et nyhedsbrev.

g.    Regel og handicap udvalg
Der er kommet tre nye i udvalget.
Der er planlagt regelundervisning for begynderne, og datoerne er lagt på hjemmesiden.

h.    Husudvalg
Reparations- og vedligeholdelsesplan for klubhuset revideres og aktualiseres.

i.    Status på el projekt
Der er etableret ny el tavle i ”pumperummet”, ekstra strøm til køkkenet og køkkentavlen gennemgås og justeres når den nye ovn er installeret.

3.    Fra Frontoffice
a.    Baneservice
PA taler med Ove Alstrup, der har tilbudt at koordinere baneservice.

b.    Golfens dag
Janneke og PA kommer på dagen
Der er pt. 27 hjælpere tilmeldt ;-))
Frontoffice udarbejder sammen med Morten en plan for dagen og informerer hjælperne.

c.    Der bliver udarbejdet tiltag i forbindelse med jubilæum.

4.    Eventuelt
Næste møder:
23. maj kl. 17.00 i klubhuset
22. august kl. 17.00 i klubhuset